Felix Theodor Westerwoudt 1888-1915

Op vier februari 1888 kocht Felix Theodor Westerwoudt Buitenplaats Rozenhoeve. Hij en zijn erven hebben de buitenplaats 27 jaar in bezit gehad. Felix Theodoor heeft, waarschijnlijk met zijn dochter Antonia Regout Westerwoudt, opdracht gegeven voor de villa in haar huidige gedaante. Felix Theodor Westerwoudt was bestuurder en advocaat uit een Amsterdamse katholieke patriciërsfamilie. Was vooral actief op provinciaal niveau (bijna een halve eeuw), onder meer als gedeputeerde. Bracht in die functie verbeteringen op het gebied van verkeer en waterstaat tot stand. Was verder voorzitter van de Raad van Administratie van de Hollandse IJzeren-spoorwegmaatschappij. Actief in diverse besturen, zowel op financieel en economisch gebied en op sociaal-charitatief terrein. Zette zich onder meer in voor het katholieke onderwijs. Eindigde zijn loopbaan als staatsraad in buitengewone dienst.

in de periode 1901-1914: staatsraad in buitengewone dienst

voornamen
Felix Theodoor

personalia
geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 12 april 1831

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 29 april 1914

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming
stroming(en)
– liberaal
– lid kiesvereniging “Recht voor Allen”
– lid kiesvereniging “Grondwet”
– lid kiesvereniging “Nederland en Oranje”

loopbaan
– advocaat te Amsterdam, vanaf 1854
– directeur Nationale Hypotheek Bank
– lid Provinciale Staten van Noord-Holland voor het kiesdistrict Nieuwer-Amstel, van 20 november 1856 tot september 1902
– lid gemeenteraad van Amsterdam, van 1861 tot januari 1862
– lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, van 7 januari 1862 tot juni 1902
– lid Raad van State in buitengewone dienst, van 16 april 1901 tot 29 april 1914

nevenfuncties
– regent Huiszittenhuis te Amsterdam, vanaf 1856
– lid Raad van Toezicht Algemeen Ziekenfonds te Amsterdam
– voorzitter bestuur Kostelooze Amsterdamsche Polikliniek
– directeur Insitituut voor Doofstommen, departement Amsterdam
– vrorzitter Nederlandsche Vereeeniging tot Verbetering der Gevangenen, afdeling Amsterdam
– voorzitter vereniging Liefdewerk voor Veroordeelden (oprichter)
– voorzitter bestuur Vincentius-scholen (medeoprichter)
– voorzitter diverse polderbesturen
– lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank, van 1880 tot 1914
– lid Commissie van Administratie over de gevangenissen te Amsterdam, omstreeks 1880
– lid commissie voor het stichten eener woning met huiskapel voor de pauselijke internuntius te ‘s-Gravenhage, 1889 (tevens president provinciaal comité in Noord-Holland)
– lid College van Curatoren Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1898 tot 1910
– voorzitter Raad van Administratie H.S.M. (Hollandsche IJzeren-Spoorweg Maatschappij), omstreeks 1904
– lid Raad van Toezicht Maatschappij voor Gemeente Crediet te Amsterdam, omstreeks 1904
– lid Raad van Commissarissen Nationale Hypotheek Bank, omstreeks 1904
– lid Raad van Commissarissen Brandwaarborg maatschappij “Vestia”, omstreeks 1904
– buitengewoon lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, vanaf 1902

erefuncties, comité’s van aanbeveling etc.
erevoorzitter Schoolbestuur St. Vincentius-Vereniging

opleiding
academische studie
– Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie) Hogeschool te Leiden, tot 1854

wetenswaardigheden
uit de privé-sfeer
– Bevriend met het liberale Eerste-Kamerlid E.N. Rahusen
– Een dochter van hem was gehuwd met een zoon van C.J.A. van Rijckevorsel, Eerste-Kamerlid
– Zijn vader was makelaar in effecten

niet-aanvaarde politieke functies
– minister van Justitie, juni 1866 (geweigerd)
– minister van Justitie, januari 1871 (geweigerd)

woonplaats(en)/adres(sen)
– Amsterdam, Herengracht, omstreeks 1861
– Weesp, omstreeks 1876

overige onderscheidingen en prijzen
– Ridder derde klasse Orde van de Gouden Leeuw van het Huis van Nassau, 12 augustus 1874
– gedenkpenning provincie Noord-Holland t.g.v. 40-jarig Statenlidmaatschap

publicaties/bronnen
publicaties
“De matre, patri supersite, liberorum tutelam recusante” (dissertatie, 1854)

literatuur/documentatie
– P. Hofland, “Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941?
– H. van Felius en H.J. Metselaars, “Noordhollandse Statenleden 1840-1919?
– Wie is dat? 1902
– Ned. Patriciaat, 1958

familie/gezin
huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Amsterdam, 17 juli 1856

naam echtgeno(o)t(e)/partner
L.W.P.A. Bruijnen, Laurentia Wilhelmina Petronella Allegonda

naam vader
J.B. Westerwoudt, Johannes Bernardus

naam moeder
A.Th. Bouvy, Anna Theresia